Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Pracownia Górnicza

Górnictwo Odkrywkowe

Pracownia Górnicza

Kompleksowe zagospodarowanie i wykorzystanie złóż surowców energetycznych i skalnych

  • Projekty zagospodarowania złóż (PZZ)
  • Założenia techniczno-ekonomiczne eksploatacji złóż węgla brunatnego (ZTE)
  • Raporty oddziaływania na środowisko eksploatacji złóż węgla brunatnego I złóż surowców skalnych
  • Opracowania systemów odwadniania i zagęszczania utworów geologicznych w tym trudno odwadnialnych dla poprawy stabilizacji: osuwisk, wałów, nasypów
  • Opracowanie wniosków koncesyjnych na eksploatację złóż surowców skalnych
  • Projekty rekultywacji terenów pogórniczych
  • Pomiary GPS, miernictwo górnicze, mapowania i inwentaryzacja terenu

Wydobycie, przeróbka i wzbogacanie kopalin

  • Opracowanie technologii przeróbki, wzbogacania i zagospodarowania surowców mineralnych
  • Opracowanie zagospodarowania, przeróbki i uzdatniania surowców towarzyszących złożom oraz ich odpadów wraz z opracowaniem technologii i projektowaniem linii technologicznych

Geologia inżynierska i geotechnika dla potrzeb budownictwa, górnictwa odkrywkowego, magazynowania substancji oraz składowania odpadów

 • Ekspertyzy, badania i orzeczenia w zakresie geologii inżynierskiej, geotechniki, mechaniki gruntów oraz zagrożeń naturalnych
 • Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego, projektowania obiektów budowlanych, wykonywania odkrywkowych wyrobisk górniczych (projekty zagospodarowania złóż), magazynowania i składowania substancji oraz odpadów
 • Wykonywanie wierceń, sondowań oraz badań geofizycznych
 • Badania laboratoryjne podstawowych parametrów fizycznych i wytrzymałościowych gruntów
 • Monitoring geotechniczny metodami standardowymi i w czasie rzeczywistym on-line, pomiary inklinometryczne, badania warunków gruntowo-wodnych, pomiary ciśnienia porowego, pomiary osiadań, monitoring wielkości opadów atmosferycznych
 • Analiza i prognozowanie stateczności zboczy naturalnych i sztucznych metodami modelowania numerycznego LEM, SSR FEM z uwzględnieniem, warunków wodnych, obciążeń statycznych, dynamicznych i wyników monitoringu
 • Projekty budowlane zabezpieczania osuwisk zagrażających drogom publicznym i infrastruktury

Pracownia-Górnicza

Kierownik Pracowni

dr inż. Adam Bajcar
+48 71 348 82 08
adam.bajcar@igo.wroc.pl
Back to Top