(+48) 71 34 88 200

Wybierz swój język

logo bip

Wcag ikonka

wcag
wcag
wcag
wcag
wcag
wcag

Pracownie

Pracownia Górnicza

Kierownik pracowni

dr inż. Adam Bajcar

 
telefon+48 71 34 88 208    

Kompleksowe zagospodarowanie i wykorzystanie złóż surowców energetycznych i skalnych

 • Projekty zagospodarowania złóż (PZZ)
 • Założenia techniczno-ekonomiczne eksploatacji złóż węgla brunatnego (ZTE)
 • Raporty oddziaływania na środowisko eksploatacji złóż węgla brunatnego I złóż surowców skalnych
 • Opracowania systemów odwadniania i zagęszczania utworów geologicznych w tym trudno odwadnialnych dla poprawy stabilizacji: osuwisk, wałów, nasypów
 • Opracowanie wniosków koncesyjnych na eksploatację złóż surowców skalnych
 • Projekty rekultywacji terenów pogórniczych
 • Pomiary GPS, miernictwo górnicze, mapowania i inwentaryzacja terenu

Kompleksowe zagospodarowanie i wykorzystanie złóż surowców energetycznych i skalnych

 • Opracowanie technologii przeróbki, wzbogacania i zagospodarowania surowców mineralnych
 • Opracowanie zagospodarowania, przeróbki i uzdatniania surowców towarzyszących złożom oraz ich odpadów wraz z opracowaniem technologii
i projektowaniem linii technologicznych

Geologia inżynierska i geotechnika dla potrzeb budownictwa, górnictwa odkrywkowego, magazynowania substancji oraz składowania odpadów

 • Ekspertyzy, badania i orzeczenia w zakresie geologii inżynierskiej, geotechniki, mechaniki gruntów oraz zagrożeń naturalnych
 • Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego, projektowania obiektów budowlanych, wykonywania odkrywkowych wyrobisk górniczych (projekty zagospodarowania złóż), magazynowania i składowania substancji oraz odpadów
 • Wykonywanie wierceń, sondowań oraz badań geofizycznych
 • Badania laboratoryjne podstawowych parametrów fizycznych i wytrzymałościowych gruntów
 • Monitoring geotechniczny metodami standardowymi i w czasie rzeczywistym on-line, pomiary inklinometryczne, badania warunków gruntowo-wodnych, pomiary ciśnienia porowego, pomiary osiadań, monitoring wielkości opadów atmosferycznych
 • Analiza i prognozowanie stateczności zboczy naturalnych i sztucznych metodami modelowania numerycznego LEM, SSR FEM z uwzględnieniem, warunków wodnych, obciążeń statycznych, dynamicznych i wyników monitoringu
 • Projekty budowlane zabezpieczania osuwisk zagrażających drogom publicznym i infrastruktury

W ramach pracowni funkcjonuje:
Laboratorium NM-1 Geotechniki
LS Laboratorium Przeróbki Surowców Skalnych
NS-1 Laboratorium Sejsmiki Górotworu

kopalnia

zielony wyciągkamień

koparka

AKTUALNOŚCI

https://www.igo.wroc.pl/images/homepage/Rectangle_160.png#joomlaImage://local-images/homepage/Rectangle_160.png?width=394&height=201
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI