Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Laboratoria inne

Instytut Górnictwa Odkrywkowego

LG Laboratorium Geotechniki i Geologii Inżynierskiej

 • Pomiary inklinometryczne, piezometryczne i ciśnienia porowego
 • Monitoring osuwisk standardowy i on-line
 • Wiercenia, sondowania i instalacja punktów monitoringu przemieszczeń wgłębnych i piezometrów na osuwiskach
 • Badania georadarowe i mikrosejsmiczne
 • Badania wytrzymałości w aparacie trójosiowym i bezpośredniego ścinania
 • Badania ściśliwości gruntów w edometrze
 • Badania podstawowych cech fizycznych gruntów
 • Pomiary GPS post-processing oraz wykonywanie map osuwisk

Laboratorium-LG

Osoba Kontaktowa

dr Zbigniew Bednarczyk
Telefon: +48 71 348 81 56
Email: zbigniew.bednarczyk@igo.wroc.pl

LC Laboratorium Cyfrowego Modelowania Złóż

 • Projektowanie, zakładanie i prowadzenie baz danych geologicznych i wiertniczych z wizualizacją karty otworu wiertniczego
 • Komputerowe wspomaganie prac geologiczno-górniczych w zakresie charakterystyki ilościowo-jakościowej złóż wraz z wizualizacją w dowolnie zadanych bryłach (analizy geostatystyczne, mapy, przekroje geologiczne, wykresy, obliczenia zasobów)
 • Modelowanie warunków złożowych i tworzenie wielowymiarowych cyfrowych modeli złóż wraz z geometrią odkrywki
Laboratorium-LC

Osoba Kontaktowa

dr Grażyna Ślusarczyk
Telefon: +48 71 348 82 26
Email: grazyna@igo.wroc.pl

LT Laboratorium Taśm

 • Wytrzymałość na rozciąganie, rozwarstwianie, wyrwanie linki z gumy
 • Odporność na starzenie
 • Trudnopalność i przewodność elektryczna
 • Dobór materiałów wulkanizacyjnych do połączeń
 • Badania gumy okładkowej
Laboratorium-LT

Osoba Kontaktowa

mgr inż. Jarosław Prykowski
Telefon: +48 71 348 81 32
Email: tasmy@igo.wroc.pl

DI Laboratorium Diagnostyki Elektrycznej,
Termicznej i Układów Hydraulicznych

Badania diagnostyczne:

 • Sterujących urządzeń elektrycznych średniej i dużej mocy oraz ich budowa
 • Wielkociśnieniowych układów hydraulicznych, ich dobór i budowa
 • Układów sterowania i hydrauliki siłowej urządzeń do łączenia i naprawy taśm przenośnikowych
 • Elektrycznych urządzeń grzewczych w tym płyt wulkanizacyjnych i pras hydraulicznych
Laboratorium-DI

Osoba Kontaktowa

dr inż. Edward Pagacz
Telefon: +48 71 348 82 01
Email: edward.pagacz@igo.wroc.pl

ZW Laboratorium Zgazowania Węgla Brunatnego

 • Analizy laboratoryjne surowców (oznaczenie wartości opałowej, ciepła spalania, suchej masy, suchej masy organicznej, zawartości wilgoci, popielności, części lotnych)
 • Badania ciśnieniowego procesu zgazowania – energetyczne zagospodarowanie surowców – wykonanie testów ciśnieniowego zgazowania na próbach węgla brunatnego, a także biomasy
 • Badania pirolitycznego procesu konwersji surowców – energetyczne zagospodarowanie surowców – termiczna konwersja surowców naturalnych oraz biomasy z wykorzystaniem procesu pirolizy
 • Fermentacja metanowa – energetyczne zagospodarowanie surowców – testy fermentacji metanowej surowców zawierających materię organiczną
Laboratorium-ZW

Osoba Kontaktowa

mgr Dominika Kufka
Telefon: +48 71 348 82 16
Email: dominika.kufka@igo.wroc.pl

LB Laboratorium Biotechnologiczne

 • Badania technologii utylizacji odpadów organicznych różnego pochodzenia
 • Bioremediacja zanieczyszczonych gruntów
 • Badania technologii przetwarzania surowców huminowych (węgiel brunatny, torfy) do zagospodarowania w rolnictwie
 • Badania nad wykorzystaniem pyłów z zakładów przeróbczych surowców skalnych na cele nawozowe
 • Badania w zakresie wytwarzania preparatów mineralno-organicznych na bazie surowców huminowych i związków bioaktywnych z wybranych roślin do zastosowania w żywieniu zwierząt
 • Analizy zawartości rtęci w próbach środowiskowych i biologicznych metodą AAS
Laboratorium-LB

Osoba Kontaktowa

dr inż. Anna Choińska-Pulit
Telefon: +48 71 348 82 72
Email: anna.choinska-pulit@igo.wroc.pl

LM Laboratorium Mikrobiologii Środowiskowej

  • Monitoring mikrobiologiczny gleb, kompostów, wód, ścieków i osadów ściekowych
  • Badania zmian składu wód w procesach filtracji przez utwory geologiczne
Laboratorium-LM

Osoba Kontaktowa

dr inż. Justyna Sobolczyk
Telefon: +48 71 348 82 52
Email: justyna.sobolczyk@igo.wroc.pl

Back to Top