Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Publikacje Książkowe

Wydawnictwo"Poltegor - Instytut"

68

Scenariusz krajowy pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych.

(red. Bednarczyk J.),
Wrocław 2014
ISBN 978-83-60905-85-2

Zagospodarowanie złóż oraz dynamika i regionalizacja wydobycia surowców skalnych w latach 2001-2012.. Możliwości i uwarunkowania włączenia do eksploatacji złóż niezagospodarowanych na przykładzie województwa dolnośląskiego. Wydobycie kruszyw naturalnych i stan zasobów. Segmentacja strategiczna w górnictwie skalnym z uwzględnieniem kryteriów wykorzystania surowców w gospodarce, organizacji, technologii i regionalizacji.

67

Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie opolskim.

(red. Kozioł W., Machniak Ł.),
Kraków-Wrocław 2014
ISBN 978-83-60905-57-9

Geologiczna i produkcyjna baza surowców skalnych. Ocena infrastruktury transportowej. Analiza i ocena relacji popytu i podaży kruszyw naturalnych. Ocena regionu w aspekcie możliwości rozwoju produkcji surowców skalnych. Zalecane działania w zakresie pozyskiwania surowców skalnych w województwie opolskim.

66

Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie śląskim.

(red. Kozioł W., Machniak Ł.),
Kraków-Wrocław 2014
ISBN 978-83-60905-69-2

Baza geologiczna i produkcyjna surowców skalnych. Możliwości wykorzystania infrastruktury transportowej województwa do wywozu surowców, szczególnie kruszyw naturalnych do odbiorców. Rozkład popytu i podaży kruszyw na obszarze województwa. Oszacowanie możliwości rozwoju produkcji surowców skalnych oraz wytyczne w zakresie ich pozyskiwania.

65

Pilotowy system geoinformacji dla wybranych rejonów eksploatacji surowców skalnych w województwie dolnośląskim.

Blachowski J., Borowicz A., Duczmal M., Górniak-Zimroz J., Jurdziak L., Kawalec W., Pactwa K., Specylak-Skrzypecka J., Ślusarczyk G.,
Wrocław 2014
ISBN 978-83-60905-81-4

Metodyka opracowania struktury systemu geoinformacyjnego oraz zebranie informacji o złożach surowców skalnych. Metodyka opracowania modeli geologiczno-górniczych. Badanie funkcjonalności i wydajności systemu dla wybranych rejonów eksploatacji surowców skalnych.

64

Eksploatacja krajowych złóż piasków i żwirów spod lustra wody z uwzględnieniem wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych.

(red. Witt A.),
Wrocław 2013
ISBN 978-83-60905-77-7

W publikacji zawarto m. in. problematykę: stanu zasobów złóż piasków i żwirów eksploatowanych w Polsce , maszyn stosowanych do eksploatacji złóż, urządzeń do transportu wewnętrznego w kopalniach, układów przeróbczych, sposobów składowania produktów i dystrybucji, technologii urabiania złóż, energochłonności ciągów technologicznych.

63

Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie lubelskim.

Brych M., Grześkowiak A., Rogosz M., Patla S., Rogosz K.,
Wrocław 2013
ISBN 978-83-60905-73-9

Przeprowadzono analizę zapotrzebowania na kruszywo realizowanych i planowanych do roku 2020 inwestycji drogowych w regionie, jak również w całej Polsce poprzez zapewnienie ochrony ważnych złóż niezagospodarowanych i obszarów perspektywicznych w odniesieniu do strategii rozwoju kraju i regionu.

62

Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie wielkopolskim.

Duczmal M., Chęciński S., Durał R., Nowacka A., Górniak-Zimroz J., Kaźmierczak U.,
Wrocław 2013
ISBN 978-83-60905-65-4

Charakterystyka bazy zasobowej surowców skalnych. Waloryzacja złóż kopalin skalnych. Wykorzystanie infrastruktury drogowej i kolejowej transportu surowców skalnych. Pokrycie zapotrzebowania na surowce skalne względem inwestycji.

61

Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie świętokrzyskim.

Brych M., Grześkowiak A., Patla S., Rogosz M., Rogosz K., Nieć M., Kawulak M., Salomon E., Machniak Ł.,
Wrocław 2013
ISBN 978-83-60905-61-6

Analiza struktury zasobów i wielkości wydobycia w regionie świętokrzyskim. Miejsce i rola kopalń regionu w pokryciu popytu lokalnego i krajowego. Realizowane i planowane inwestycje w regionie w odniesieniu do wydobycia. Działania strategiczne.

60

Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie podkarpackim.

(red. Kozioł W., Machniak Ł.),
Kraków-Wrocław 2013
ISBN 978-83-60905-53-1

Baza geologiczna i produkcyjna surowców skalnych województwa. Infrastruktura transportowa województwa. Relacje popytu i podaży kruszyw naturalnych w województwie podkarpackim.

59

Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie dolnośląskim.

(red. Bednarczyk J.),
Wrocław 2013
ISBN 978-83-60905-49-4

Rozwój, strategia wydobycia i zagospodarowania złóż surowców skalnych. Struktura produkcji w kopalniach górnictwa skalnego w regionie dolnośląskim. Możliwości pozyskiwania metali szlachetnych i strategicznych zalegających w złożach surowców skalnych. Rozwój pozyskiwania i użytkowania surowców skalnych.

58

Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie łódzkim.

Duczmal M., Chęciński S., Durał R., Nowacka A., Górniak-Zimroz J., Kaźmierczak U.,
Wrocław-Kraków 2013
ISBN 978-83-60905-45-6

Charakterystyka bazy zasobowej kopalin skalnych. Waloryzacja złóż kopalin skalnych. Wykorzystanie infrastruktury drogowej i kolejowej transportu surowców skalnych. Pokrycie popytu na surowce skalne względem podaży.

57

Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie małopolskim.

(red. Kozioł W.),
Kraków-Wrocław 2013
ISBN 978-83-60905-37-1

Ogólna charakterystyka województwa. Baza geologiczna i produkcyjna surowców skalnych. Infrastruktura transportowa województwa. Popyt i podaż kruszyw. Działania strategiczne w zakresie pozyskiwania surowców skalnych w woj. małopolskim.

56

Perspektywiczne zasoby złóż surowców skalnych w Polsce. Środowiskowe uwarunkowania w ich wykorzystaniu.

Koźma J., Cwojdziński S., Sroga C.,
Wrocław-Kraków 2013
ISBN 978-83-60905-33-3

Analiza geologiczno-złożowo-środowiskowa w układzie województw (dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie, lubuskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie, lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.

55

Waloryzacja niezagospodarowanych złóż kopalin skalnych w Polsce.

(red. Nieć M.),
Wrocław-Kraków 2013
ISBN 978-83-60905-29-6

Zasady waloryzacji i hierarchizacji złóż kopalin skalnych w poszczególnych województwach Polski. Wyniki waloryzacji i problemy ochrony złóż. Położenie waloryzowanych złóż o najwyższych i wysokich walorach surowcowych przedstawiono na mapach poszczególnych województw.

54

Scenariusze zapotrzebowania na kruszywo naturalne w Polsce i w poszczególnych jej regionach.

(red. Kozioł W., Galos K.),
Kraków-Wrocław 2013
ISBN 978-83-60905-25-8

Stan krajowego budownictwa jako głównego użytkownika kruszyw naturalnych. Prognoza rozwoju budownictwa. Produkcja kruszyw naturalnych w Polsce. Analiza ekonometryczna produkcji oraz zużycia kruszyw mineralnych w UE w zależności od wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego.

53

Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie pomorskim.

Fiedor T., Durał R., Koźma J.,
Wrocław 2013
ISBN 978-83-60905-21-0

Opisanie bazy zasobowej wybranych surowców skalnych, charakterystyka dynamiki zmiany wydobycia, określenie obszarów koncentracji największego wydobycia i zasobów geologicznych/przemysłowych w obrębie regionu pomorskiego oraz wyznaczenie współczynników wystarczalności statycznej.

52

Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Rippel J., Fiedor T., Durał R., Kożma J.,
Wrocław 2013
ISBN 978-83-60905-17-3

Surowce skalne eksploatowane są w Polsce głównie na potrzeby krajowe. Ze względu na nierównomierne ich występowanie istnieje konieczność dostarczania ich z województwa kujawsko-pomorskiego w rejony północnej i środkowej Polski. Oceniono sytuację pod względem stanu zasobów surowców i ich wykorzystania względem inwestycji.

51

Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie zachodniopomorskim.

Fiedor T., Durał R., Sroga C.
Wrocław 2013
ISBN 978-83-60905-13-5

Główny cel publikacji w formułowaniu strategii działania w zależności od scenariusza rozwoju gospodarczego to: ograniczenie ujemnego oddziaływania eksploatacji surowców skalnych na otoczenie, doskonalenie logistyki transportu kruszyw, zapewnienie ochrony zagospodarowanych złóż strategicznych.

50

Radioaktywność surowców skalnych – nowe metody dokumentowania.

(red. Solecki A.T.),
Wrocław 2013
ISBN 978-83-60905-09-8

Parametry radiologiczne wybranych surowców skalnych zwięzłych i okruchowych. Radioaktywność surowców kaolinowych na przykładzie złoża Maria III w Nowogrodźcu. Radiologiczne parametry łupków kwarcowo skaleniowych i kwarcowo grafitowych strefy Niemczy i metamorfiku Niemczy-Kamieńca Ząbkowickiego. Ocena zagrożeń radiacyjnych w budynkach wykonanych z różnych materiałów budowlanych.

49

Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania złóż surowców skalnych w województwie lubuskim.


Rippel J., Fiedor T., Durał R., Galos K., Kot-Niewiadomska A.,
Wrocław 2013
ISBN 978-83-60905-05-0

Stan zasobów surowców skalnych ze względu na rodzaj kopaliny. Waloryzacja złóż kopalin skalnych województwa lubuskiego. Wykorzystanie infrastruktury drogowej, kolejowej i wodnej transportu surowców skalnych. Działania strategiczne.

48

Pilotowy system geoinformacji dla wybranych rejonów eksploatacji surowców skalnych w województwie dolnośląskim – powiaty wrocławski i świdnicki.

Blachowski J., Górniak-Zimroz J., Pactwa K.,
Wrocław 2013
ISBN 978-83-60905-01-2

Założenia budowy systemu geoinformacyjnego oraz metodyka budowy tego systemu. Wspomaganie procesów racjonalnego gospodarowania zasobami surowców skalnych w oparciu o środowisko systemów informacji geograficznej.

47

Trendy rozwoju zapotrzebowania na surowce ceramiczne i szklarskie w Polsce.

Burkowicz A., Galos K., Lewicka E.,
Kraków-Wrocław 2013
ISBN 978-83-60905-96-8

Ocena możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na surowce ceramiczne z obecnych i perspektywicznych źródeł krajowych.
Trendy rozwoju i gospodarowania krajowymi surowcami ceramicznymi i szklarskimi.

46

Scenariusze zagospodarowania i wykorzystania surowców skalnych w województwie podlaskim.

Galos K., Guzik K., Szlugaj J,. Kot-Niewiadomska A., Kamyk J.,
Kraków-Wrocław 2013
ISBN 978-83-60905-92-0

Wielokierunkowa analiza pozyskiwania oraz użytkowania najważniejszych surowców skalnych w obrębie województwa podlaskiego. Charakterystyka bazy zasobowej i produkcji surowców skalnych.

45

Scenariusze zagospodarowania i wykorzystania surowców skalnych w województwie mazowieckim.

Galos K., Guzik K., Szlugaj J., Kot-Niewiadomska A., Kamyk J.,
Kraków-Wrocław 2013

Ocena roli województwa mazowieckiego w kontekście pozyskiwania najważniejszych surowców skalnych oraz wskazanie kierunków stosowania innowacyjnych technologii celem ograniczenia ujemnego oddziaływania na środowisko naturalne eksploatacji i przeróbki surowców skalnych.

44

Scenariusze zagospodarowania i wykorzystania surowców skalnych w województwie warmińsko-mazurskim.

Galos K., Guzik K., Szlugaj J., Kot-Niewiadomska A., Kamyk J.,
Kraków-Wrocław 2013
ISBN 978-83-60905-76-0

Charakterystyka bazy zasobowej i produkcji surowców skalnych w województwie warmińsko-mazurskim. Piaski i żwiry. Wykorzystanie infrastruktury drogowej i kolejowej do transportu surowców skalnych. Relacje popytu i podaży.

43

Budowa i procedury baz danych złóż surowców skalnych dla systemu geoinformacji.

Bednarz A., Borowicz A., Duczmal M., Nowacka A., Specylak-Skrzypecka J., Ślusarczyk G.,
Wrocław 2013
ISBN 978-83-60905-52-4

Procedury zapisu informacji do Bazy Danych Surowców Skalnych oraz struktury zbiorów danych Bazy Waloryzacji Złóż Surowców Skalnych. Oprogramowanie. Słowniki. Implementacja danych bazowych do systemu geoinformacji.

42

Metody rekultywacji i zagospodarowania obszarów poeksploatacyjnych w górnictwie skalnym.

Chodak M.,
Kraków-Wrocław 2013
ISBN 978-83-60905-48-7

Zagadnienia związane z procesem rekultywacji terenów przekształconych w wyniku eksploatacji surowców skalnych, w tym innowacyjnych rozwiązań stosowanych w celu przywrócenia naturze terenów poeksploatacyjnych. Metody wyboru kierunku rekultywacji.

41

Technologiczna charakterystyka obiektów w blokach danych symulacyjno-identyfikacyjnych programów sterowania pracą koparek kołowych.

Nowak-Szpak A., Strempski A., Bajcar A.,
Wrocław 2013
ISBN 978-83-60905-41-8

Przedstawiono opracowane na potrzeby programu zestawy warunków technologicznych i geologiczno-górniczych dla różnych etapów prowadzenia prac w odkrywce. Opisane parametry stanowią syntezę prac o złożu i sposobie eksploatacji.

40

System mechatroniczny monitorowania i ostrzegania przed osuwiskami.

Bednarczyk Z.,
Wrocław 2013
ISBN 978-83-60905-68-5

Opis wykonanych badań geologiczno-inżynierskich oraz projekt wykonanego systemu pomiarowego. Wyniki testowania systemu oraz analiza uzyskanych danych osuwiskowych wraz z wynikami pomiarów i próbą określenia zależności pomiędzy zmierzonymi parametrami osuwiskowymi.

39

System mechatroniczny ciągłej diagnostyki wytężenia ustroju nośnego maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego.

Alenowicz J., Onichimiuk M., Wygoda M.,
Wrocław 2013
ISBN 978-83-60905-72-2

Ustrój nośny przed wystąpieniem nadmiernych ugięć i odkształceń jest zabezpieczony na etapie projektowania przez odpowiedni dobór struktury konstrukcji zastosowanych materiałów oraz urządzeń chroniących mechanizmy przed przeciążeniem i kolizją zespołów roboczych jak i całego ciągu technologicznego. Ma to zapewnić bezpieczne i długotrwałe użytkowanie maszyny.

38

Kompleksowy system monitorowania i sygnalizacji zagrożeń pożarowych maszyn podstawowych.

Sobczyński E.,
Wrocław 2013
ISBN 978-83-60905-64-7

Zabezpieczenia przeciwpożarowe maszyn podstawowych w kopalniach węgla brunatnego są bardzo zróżnicowane. Wynika to z okresu ich budowy. Podstawowe zabezpieczenie to zbiorniki z wodą, pompa, system rurociagów i podręczny sprzęt gaśniczy. Nowo budowane maszyny są wyposażone w specjalne instalacje sygnalizacji pożarowej.

37

Główne mechanizmy transportera gąsienicowego.

(red. Szepietowski S.W.),
Wrocław 2013
ISBN 978-83-60905-40-1

Wyniki z badań transportera TUR 600 i doskonalenia systemów sterowania transporterów gąsienicowych przeznaczonych do przewozu dużych ładunków w kopalniach odkrywkowych.

36

Identyfikacyjno-symulacyjne programy sterowania pracą koparek kołowych w zmiennych warunkach ich eksploatacji.

Kołkiewicz W.,
Wrocław 2013
ISBN 978-83-60905-56-2

Podstawową cechą użytkową systemu mechatronicznego sterowania koparką jest uzyskiwanie kompleksowych technologii pracy koparek zawierających pełną informację o przebiegu i efektach realizowanych przez nie procesów roboczych przy zastosowaniu technologii tradycyjnych oraz informacji o charakterze informacyjnym, kontrolnym i programów sterowania mechanizmami roboczymi koparki.

35

Kompleksowe technologie pracy wielonaczyniowych koparek kołowych uzyskiwane z zastosowaniem identyfikacyjno-symulacyjnych technik informatycznych tworzących mechatroniczny system sterowania koparkami.

Kołkiewicz W.,
Wrocław 2013
ISBN 978-83-60905-60-9

Wskazano na konieczność stosowania nowoczesnych technik informatycznych w mechatronice, to jest w dyscyplinie naukowej, przedmiotem której jest poprawa funkcjonalności systemów technicznych drogą ścisłego powiazania komponentów informatycznych, technologicznych i mechanicznych.

34

Metody badań i monitoringu osuwisk.

Bednarczyk Z.,
2012
ISBN 978-83-60905-36-4

Przedstawiono problematykę monitoringu osuwisk w Polsce i na świecie oraz metody badań polowych i laboratoryjnych. Opisano definicje i cechy złożonych procesów osuwiskowych.

33

Znaczenie sprzęgła przeciążeniowego w napędzie koła czerpakowego wielonaczyniowej koparki kołowej.

Szepietowski M., Szepietowski S.W.,
Wrocław 2011
ISBN 978-83-60905-32-6

Istnieje wiele rodzajów zabezpieczeń przeciążeniowych w układzie napędu koła czerpakowego. Zaprezentowano przykłady rozwiązań konstrukcyjnych za pomocą symulacji komputerowej.

32

Polskie węgle brunatne ze szczególnym uwzględnieniem złoża Sieniawa.

Praca zbiorowa pod kierunkiem Bednarczyk J. (Rogosz B., Resak M., Borowicz A., Duczmal M., Tomaszewska H.),
2009
ISBN 978-83-6-905-28-9

Przedstawiono charakterystykę właściwości węgla brunatnego z polskich złóż, a w szczególności złoża Sieniawa, które mogą być wykorzystane w zagospodarowaniu złóż węgla brunatnego, zwłaszcza występujących w rejonach zaburzonych.

31

Badania procesu rozładunku wagonów samowyładowczych do transportu węgla brunatnego.

Szepietowski W.S. (Szepietowski M., Onichimiuk M., Zięba T.,
2009
ISBN 978-83-60905-24-1

Omówiono problematykę transportu kolejowego materiałów sypkich na świecie, sposobów wspomagania opróżniania wagonów samowyładowczych do transportu materiałów sypkich, szczególnie w warunkach zimowych. Na przykładzie w kopalni Konin pokazano kolejowy transport węgla brunatnego.

30

Środowiskowe i społeczne uwarunkowania eksploatacji złoża węgla brunatnego Legnica.

Poltegor Instytut,
2008
ISBN 978-83-60905-84-5

Raport końcowy – Weryfikacja scenariuszy rozwoju technologicznego dla regionu legnickiego poprzez konsultacje społeczne z samorządami, administracją i specjalistami.

29

Oceny potencjału wydobywczego modeli wielonaczyniowych koparek kołowych w udostępnianiu i eksploatacji złóż węgla brunatnego.

Kołkiewicz W.,
2008
ISBN 978-83-60905-44-9

Raport końcowy – Modele wartościowe oceny wariantów technologicznych i listy rankingowe udostępnienia i eksploatacji złóż perspektywicznych.

28

Zestawienie metod badawczych, wykonanych opracowań i poniesionych kosztów kwalifi kowanych na prace dotyczące technologii udostępnienia złóż w rejonie Legnicy.

Grela B., Tomaszewska H.,
2008
ISBN 978-83-60905-20-3

Raport końcowy – Metody badań i rozliczenie wykonanych prac.

27

Scenariusze technologii udostępnienia złóż i przetwórstwa węgla brunatnego w rejonie Legnicy

Praca zbiorowa Bednarczyk J., Specylak-Skrzypecka J., Ślusarczyk G., Borowicz A., Duczmal M., Łazarek K., Nowak A., Witt A., Bednarczyk Z., Czabaj W., Bartkowiak M., Tomaszewski D., Tomaszewska H.,
2008
ISBN 978-83-60905-12-8

Raport końcowy – Technologia udostępniania i przetwarzania węgla.

26

Układy KTZ

Praca zbiorowa Kołkiewicz W., Szepietowski W., Szepietowski M.,
2008
ISBN 978-83-60905-16-6

Raport końcowy – Maszyny podstawowe i taśmociągi.

25

Modelowanie i optymalizacja systemów procesów wydobycia i produkcji kruszyw łamanych

Modrzejewski S. i in.,
2008
ISBN 978-83-60905-88-3

Opracowanie adresowane jest do producentów kruszyw mineralnych, a celem jest wspomaganie tego sektora produkcji w zakresie metodologii analizy takich systemów i budowy modeli operacji technologicznych. Uwaga koncentruje się na zagadnieniach optymalizacji operacji górniczych i przeróbki wstępnej.

24

Technologia udostępnienia złoża węgla brunatnego Legnica.

Praca zbiorowa Bednarczyk J., Ślusarczyk G., Specylak-Skrzypecka J., Borowicz A., Tomaszewska H., Witt A., Czabaj W., Bartkowiak M., Marek A., Brych M., Łabuda I.),
2007
ISBN 978-83=60905-04-3

Głównym zadaniem, którego podjęli się autorzy projektu foresight, jest przedstawienie możliwości wielowariantowego ekonomicznego, odkrywkowego udostępnienia zasobów złoża Legnica. Zaprezentowano dwa scenariusze otwarcia złoża Legnica – od Pola Zachodniego i Wschodniego.

23

Układ KTZ dla złoża węgla brunatnego Legnica.

Praca zbiorowa Kołkiewicz W., Szepietowski W., Alenowicz J., Wygoda M., Onichimiuk M.,
2007
ISBN 978-83-60905-08-1

Przedmiotem pracy jest określenie podstawowych parametrów technologicznych koparek przeznaczonych do urabiania skał nadkładowych złoża węgla brunatnego Legnica, przy uwzględnieniu, z jednej strony założeń górniczo-produkcyjnych wymagających maksymalnej koncentracji przestrzennej i masowej procesu usuwania nadkładu, a z drugiej, warunków pracy koparek, jakie wystąpią w udostępnieniu i eksploatacji odkrywkowej złoża.

22

Węgiel brunatny optymalna oferta energetyczna dla Polski.

Kasztelewicz Z.,
2007
ISBN 978-83-60905-00-5

Przedstawiono rozwój wydobycia i strukturę organizacyjną przemysłu węgla brunatnego w Polsce. Omówiono surowce energetyczne: węgiel brunatny i kamienny, ropę naftową, gaz ziemny, paliwa jądrowe. Scharakteryzowano polskie kopalnie węgla brunatnego wraz z odkrywkami. Zestawiono maszyny podstawowe, ich modernizację. Mocnym akcentem jest tematyka ochrony środowiska wraz z rekultywacją i rewitalizacją.

21

Badanie, modelowanie i sterowanie wydobyciem, produkcją energii elektrycznej i aktywami w przemyśle węgla brunatnego.

Bednarczyk J., Specylak-Skrzypecka J., Ślusarczyk G., Borczyk Z., Rosseger A.,
2008
ISBN 83-913875-9-3

Zaprezentowane problemy związane są z koncepcją systemowego zintegrowanego wykorzystania wyników badań w zakresie warunków złożowych, technologii wydobycia, aktywów majątkowych i zależności ekonomicznych dla zwiększania efektywności kompleksów wydobywczo-energetycznych węgla brunatnego. Przedstawiono wyniki statystycznej i eksperymentalnej identyfikacji parametrów eksploatacyjnych układów wydobywczych.

20

Zespół urabiania wielonaczyniowej koparki kołowej.

Szepietowski S.W.,
2006
ISBN 81-913875-7-7

Koparki kołowe znajdują szerokie zastosowanie nie tylko do urabiania gruntów i węgla ale również do urabiania niezbyt twardych skał zwięzłych: margli, kredy, skał wapiennych, łupków czy też niezbyt twardych piaskowców. Podstawową cechą decydującą o ich przydatności jest ich duża wydajność. O efektywnej pracy w danych warunkach tych maszyn decyduje w głównej mierze budowa zespołu urabiającego, a w szczególności konstrukcja czerpaków. Problem optymalizacji budowy tego zespołu jest przedmiotem publikacji.

19

Metody identyfi kacji i optymalizacji podstawowego procesu technologicznego odkrywkowej eksploatacji złóż z zastosowaniem numerycznych technik symulacyjnych.

Kołkiewicz W.,
2006
ISBN 83-913875-8-5

Przedstawiono system identyfikacyjno-symulacyjny opierający się na zależnościach deterministycznych występujących między parametrami obiektów i procesów objętych systemem, a w przypadku niewystępowania zależności funkcyjnych, na zależnościach korelacyjnych wyznaczonych w wielokierunkowych badaniach prowadzonych w kopalniach węgla brunatnego.

18

Polskie górnictwo węgla brunatnego.

2004,
ISBN 83-913875-6-9

Jest to swego rodzaju przewodnik po polskim górnictwie węgla brunatnego. Zawiera spektrum zjawisk, opisujących nowoczesną eksploatację i wykorzystanie złóż odkrywkowych kopalń węgla brunatnego, likwidację wyrobisk i ich zagospodarowanie. Porównano i scharakteryzowano polskie kopalnie węgla brunatnego: Adamów, Bełchatów, Konin Turów.

17

Obciążenie mechanizmu obrotu nadwozia wielonaczyniowych koparek kołowych od składowej poziomej siły urabiania.

Praca zbiorowa pod kier. Szepietowski W. (Szepietowski M., Wygoda M., Musiał W., Onichimiuk M.),
2002
ISBN 83-913875-4-2

W publikacji omówiono budowę, napęd i obciążenia mechanizmu obrotu nadwozia wielonaczyniowych koparek kołowych. Normatywne zasady wyznaczania wielkości składowej poziomej siły urabiania i rezultaty dotychczasowych badań. Zwrócono uwagę na współzależności składowej poziomej i obwodowej oraz dokonano analizy wyników badań i zalecenia dotyczące określania wartości składowej poziomej siły urabiania.

16

Metody analizy i optymalizacji doboru parametrów układu: „Wielonaczyniowa koparka kołowa – Front pracy – Efektywność procesu roboczego” z zastosowaniem technik numeryczno-symulacyjnych.

Kołkiewicz W., Szatan M.
2002
ISBN 83-913875-3-4

W przyjętej w pracy przestrzeni realizacji procesu roboczego wielonaczyniowej koparki kołowej wyróżniono następujące podstawowe obiekty: koparka, front roboczy koparki, proces roboczy koparki, ograniczenia i uwarunkowania technologiczne, założone zadania produkcyjne i warunki ich realizacji..

15

Zastosowanie przerzutowego transportu i zwałowania nadkładu w krajowych pokładowych złożach węgla brunatnego.

(Pomorski A. i in.),
2000
ISBN 83-913875-2-6

Przedstawiono przykłady zastosowań technologii w wybranych kopalniach odkrywkowych, możliwości technologiczne samojezdnego urządzenia przerzutowo-zwałującego, zasady i kryteria wyboru urządzeń dostosowanych do krajowych pokładowych złóż węgla brunatnego, analizę technologiczno-górniczą warunków eksploatacji.

14

Dwutwornikowy silnik asynchroniczny klatkowy do napędu agregatów pompowych o regulowanej wydajności.

(Lisowski J. i in.),
2000
ISBN 83-913875-1-8

Pokazana została idea budowy i zastosowania dwutwornikowych silników indukcyjnych klatkowych, umożliwiających kształtowanie charakterystyki mechanicznej silnika do wymagań maszyny roboczej oraz zapewniających energooszczędną pracę układu napędowego.

13

Metoda określania wymaganej mocy napędu mechanizmu urabiania wielonaczyniowych koparek kołowych.

Szepietowski S.W.
2000
ISBN 83-905120-9-2

Przedstawiono statystyczny model oporów urabiania dla wielonaczyniowych koparek kołowych i określono w oparciu o badania doświadczalne, przeprowadzone na rzeczywistych obiektach, wartości występujących w nim współczynników liczbowych dla skał nadkładowych i węgla brunatnego.

12

Statystyka zmian czystości powietrza w regionie wałbrzyskim w latach 1996-1999.

Poltegor-Instytut,
ISBN 83-905120-6-8

Opracowanie wykonano przy współudziale z Instytutem Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Celem pracy była statystyczna ocena zmian jakości powietrza w efekcie restrukturyzacji regionu wałbrzyskiego oraz identyfikacja długoterminowych tendencji w rozwoju stanu zanieczyszczenia powietrza.

11

Restrukturyzacja rozwojowa rejonów o upadającym górnictwie zagrożonych bezrobociem i terenach zdegradowanych ekologicznie w województwie wałbrzyskim.

Synteza wyników badań,
2000
ISBN 83-905120-5-X

Ocena wpływu likwidacji górnictwa węgla kamiennego, barytu i niklu w rejonie wałbrzyskim na gospodarkę oraz związanych z tym zmian w jego funkcjonowaniu. Podano wyniki analizy podstawowych cech charakteryzujących dokonane w latach dziewięćdziesiątych przekształcenia w sektorach rolnictwa, przemysłu i usług.

10

Scenariusze rozwoju gmin powiatu ziemskiego wałbrzyskiego zagrożonych degradacją środowiska i bezrobociem w związku z likwidacją górnictwa węgla kamiennego.

Poltegor-Instytut,
2000
ISBN 83-905120-7-6

Celem publikacji jest zdiagnozowanie stanu aktualnego środowiska, infrastruktury komunalnej i gospodarki gmin górniczych i otoczenia górniczego wchodzących w skład powiatu wałbrzyskiego ziemskiego oraz przedstawienie strategii rozwojowych tych gmin.

9

Restrukturyzacja gospodarki w regionie wałbrzyskim i kierunki długookresowego rozwoju.

Praca zbiorowa pod kier. Bednarczyk J. (Szatan M., Rippel J., Tomaszewska H., Oleś J., Bednarczyk Z., Rzepa S., Siciński W., Wojcieszczyk G., Zając P., Miecznikowski Z., Witt A.),
2000
ISBN 83-905120-8-4

Monografia jest rezultatem badań wykonanych w latach 1997-2000 w Projekcie Zamawianym „Restrukturyzacja rozwojowa rejonów o upadającym górnictwie, zagrożonych bezrobociem i terenów zdegradowanych ekologicznie w województwie wałbrzyskim”.

8

Jednostkowe siły i opory kopania w procesie roboczym wielonaczyniowych koparek kołowych. Metody obliczeniowe-oprogramowanie.

Kołkiewicz W.
1999
ISBN 83-913875-0-X

Przedstawiona została metoda i programy w języku Mathcad umożliwiające przeprowadzanie technologicznych analiz w zakresie: oceny jednostkowych sił kopania przez koparkę, wyznaczania jednostkowych oporów urabiania, określania wymaganej mocy zespołu urabiającego koparki, prognozowania wydajności technicznej koparek.

7

Diagnoza środowiska naturalnego, gospodarki i infrastruktury w wałbrzyskich rejonach likwidowanej eksploatacji górniczej oraz kierunki restrukturyzacji.

Praca zbiorowa pod kier. Bednarczyka J. (Rippel J., Tomaszewska H., Szatan M., Oleś J., Schmidt Z., Łabuda I., Tomala M., Witt A.),
1998
ISBN 83-905120-4-1

Publikacja jest wynikiem nasilenia się w latach dziewięćdziesiątych zakłócenia w równowadze ekologicznej, ekonomicznej i społecznej w regionie województwa wałbrzyskiego. Za cel przyjęto przedstawienie kierunków restrukturyzacji głównie w obszarach i miejscowościach likwidowanego i przebudowywanego górnictwa.

6

Problemy doboru modeli technologicznych wielonaczyniowych koparek kołowych w warunkach ograniczeń i wymuszeń geometrii frontu roboczego. Metodyka-oprogramowanie.

Kołkiewicz W.,
1997r.
ISBN 83-905120-3-3

Przedstawiono metodykę i oprogramowanie w języku Mathcad pozwalające na wielowariantowe analizy związane z doborem optymalnego dla danych warunków modelu koparki, przy zastosowaniu iteracyjnych technik obliczeniowych.

5

Modelowanie i optymalizacja odkrywkowych procesów wydobywczych układami technologicznymi o pracy ciągłej.

Kołkiewicz W., Szatan M., Pomorski A., Witt A.
ISBN 83-905120-1-7

Rozpatrzono obszar badawczy modelu odkrywkowego układu typu KTZ (koparka-taśmociąg-zwałowarka). Techniczne i matematyczne modele pracy i badania symulacyjne procesów roboczych koparek kołowych w końcówkach frontów roboczych.

4

Identyfikacja i diagnostyka jakościowych cech krążników stosowanych w przenośnikach taśmowych.

Praca zbiorowa (Jonkisz J., Bednarczyk J., Banel S., Kołkiewicz W., Lipiński F., Łabuda I., Sobczyński E., Szatan M.),
1996
ISBN 83-905120-2-5

Charakterystyka cech produkcyjnych i eksploatacyjnych krążników. Ocena stanu krążników metodą zdalnego pomiaru temperatury oraz metodą pomiaru mocy przenośnika.

3

Identyfikacja i modelowanie warunków zalegania oraz wybierania trudno urabialnych kompleksów geologicznych zaburzonych złóż węgla brunatnego.

Praca zbiorowa (Specylak J., Ślusaraczyk G., Bednarz A., Borowicz A., Bednaraczyk Z., Kołkiewicz W., Modrzejewski S., Grześkowiak A., Pomorski A., Szatan M., Witt A.),
1995
ISBN 83-905120-0-9

Charakterystyka i klasyfikacja zaburzeń geologicznych złóż węgla brunatnego, modelowanie złóż i warianty technologii urabiania skał koparkami kołowymi ze szczególnym uwzględnieniem utworów trudno urabialnych.

2

Przenośniki opadające dużych wydajności.

Praca zbiorowa (Rosseger A., Haman Z., Lisowski J.),
1995

Projektowanie przenośników taśmowych z trasą nachyloną w dół. Metody obliczeń składowych oporów ruchu, sterowanie rozruchem i hamowaniem przenośników opadających o złożonej trasie.

1

Energochłonność w górnictwie węgla brunatnego

Bednarczyk J., Szatan M., Sobczyński E.
1995

Zestawiono zbiór danych faktograficznych, wyniki obliczeń projektowych, badań eksperymentalnych prowadzonych w Poltegorze-Instytucie w zakresie kształto- wania się wskaźników elektrochłonności procesu wydobywczego w krajowych kopalniach węgla brunatnego.

Back to Top