Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Wydawnictwo

Wydawnictwa Poltegor-Instytut

Wydawnictwo „Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego specjalizuje się w tematyce górnictwa odkrywkowego, budowy i eksploatacji maszyn górniczych, geologii, geotechniki, hydrogeologii, ochrony środowiska i polityki surowcowej. Wydajemy:

 • czasopismo „Górnictwo Odkrywkowe”
 • monografie naukowe
 • materiały konferencyjne
 • inne publikacje książkowe i okolicznościowe

Wydawnictwo ma ustaloną procedurę recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych i artykułów w czasopiśmie „Górnictwo Odkrywkowe”.

PROCEDURA WYDAWNICZA

 1. Wszelkie decyzje dotyczące publikacji w Wydawnictwie podejmuje Komitet Wydawniczy.
 2. Autorzy dostarczają do Wydawnictwa wersję elektroniczną publikacji w formie pliku Word oraz dwa egzemplarze wydruku na papierze.
 3. Komitet Wydawniczy dokonuje wstępnej weryfikacji publikacji pod względem zgodności tematu z profilem Wydawnictwa oraz w przypadku publikacji naukowych jej poziomu merytorycznego.
 4. Warunkiem przyjęcia publikacji do wydania jest uzyskanie przez nią pozytywnych recenzji sporządzonych zgodnie z obowiązującą w Wydawnictwie procedurą recenzji.
 5. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji i przygotowaniu przez autorów ostatecznej wersji publikacji Komitet Wydawniczy zleca przygotowanie jej do druku.
  Prace te obejmują: projekt okładki, skład i łamanie, korektę językową, zlecenie druku.

PROCEDURA RECENZJI

 1. Recenzja ma formę pisemną i powinna kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do warunków dopuszczenia publikacji do wydania w wydawnictwie lub jej odrzucenia.
 2. Komitet Wydawniczy wyznacza recenzentów publikacji złożonych do wydania w wydawnictwie „Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego.
 3. Zasady recenzowania ujęte są w dokumencie „Podstawowe zasady recenzowania publikacji”.
 4. Procedura recenzowania publikacji oparta jest o zalecenia zawarte w opracowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

Autorzy publikacji przeznaczonej do wydania przez wydawnictwo „Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego gwarantują, że nie była ona dotychczas publikowana i nie została złożona w innym wydawnictwie. Równocześnie oświadczają, że publikacja nie narusza praw autorskich osób trzecich.

Wydawnictwo wymaga, by autorzy publikacji w sposób uczciwy prezentowali rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy), co jest przejawem dobrych obyczajów i społecznej odpowiedzialności. W tym celu wydawnictwo wymaga od autorów publikacji:

 • Ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji.
 • Informacji o źródłach finansowania publikacji.

Publikacja przeznaczona do wydania przez wydawnictwo „Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego jest sprawdzana w systemie antyplagiatowym .

Polityka wydawnicza jest zgodna z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

mgr Renata Skałecka-Klimkiewicz
Tel.: 71 348 82 27
Email: poltegor@igo.wroc.pl
mgr Monika Tokarska
Tel.: 71 348 82 00
Email: poltegor@igo.wroc.pl
Back to Top