Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych

Projekty w ramach Funduszy Europejskich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Kierownik Projektu

prof. dr hab. inż. Jerzy Bednarczyk – „Poltegor-Instytut”

Kontakt

mgr inż. Marta Resak
tel. 71 348 82 03
e-mail: marta.resak@igo.wroc.pl

Całkowity koszt realizacji projektu:
w tym:
7 100 940,00 PLN
wydatki kwalifikowane: 7 000 000,00 PLN
wydatki niekwalifikowane: 100 940,00 PLN
Źródła finansowania projektu : wydatki ogółem wydatki kwalifikowane
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 5 950 000 PLN 5 950 000 PLN
Krajowe środki publiczne 1 050 000 PLN 11 050 000 PLN
„Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego – Wrocław, Koordynator Projektu
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie
Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie – Oddział Dolnośląski
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Wrocławski

Opis Projektu

Działania w ramach projektu:

Regionalne prognozy zapotrzebowania na surowce skalne w układzie przestrzennym oraz logistyczne działania optymalizujące

W nawiązaniu do perspektyw rozwoju krajowego budownictwa opracowano prognozy popytu na kruszywa żwirowo-piaskowe i łamane do produkcji betonów do 2020 roku.

Diagnoza regionalna zasobów surowców skalnych oraz obszarów perspektywicznych z zastosowaniem nowoczesnych metod i środków

Wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych stanowią narzędzie dla racjonalnej gospodarki zasobami złóż kopalin skalnych, przeznaczone dla organów administracji państwowej i samorządowej

Stan zagospodarowania zasobów geologicznych i przemysłowych złóż surowców skalnych w głównych regionach i możliwości optymalnego ich wykorzystania

Dla kruszyw żwirowo-piaskowych oraz łamanych na podstawie analiz oraz dostępnej informacji od producentów ustalono regionalne relacje popytu do podaży, wskazując województwa z nadwyżką lub deficytem podaży względem popytu, a także kierunki przepływów tych kruszyw między województwami

Innowacyjne technologie wydobycia i przeróbki surowców skalnych

Technologie wydobycia skał blocznych, transport bloków i obróbka tworzą ciąg technologiczny. Przedstawiono sposoby oceny ilościowej wydajności układów technologicznych zależnie od rodzaju połączeń.
Przedstawiono technologię wydobycia skał okruchowych spod lustra wody oraz innowacyjne rozwiązania pozwalające dokładnie rozliczać zasoby wyeksploatowane.
Dla grupy surowców skalnych ceramicznych i szklarskich przeprowadzono ogólną analizę procesów przeróbki i wzbogacania tych surowców, przedstawiono przykłady nowych innowacyjnych rozwiązań technologicznych w tym zakresie na świecie oraz omówiono istniejące rozwiązania technologiczne w zakładach krajowych.

Pilotowy system geoinformacji dla wybranych rejonów eksploatacji surowców skalnych w regionie dolnośląskim

Pilotowy system został opracowany i przetestowany na powiecie świdnickim, kłodzkim i wrocławskim

Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w głównych regionach Polski

Opracowano scenariusze zagospodarowania surowców skalnych w układzie wojewódzkim w nawiązaniu do występującego na nie zapotrzebowania. Celem było wskazanie możliwości pokrycia zapotrzebowania bieżących i przyszłych potrzeb gospodarki z krajowych źródeł surowców skalnych. Wynikiem są wydawnictwa książkowe i interaktywna baza danych zawierająca informacje o krajowym przemyśle surowców skalnych.

Ochrona złóż surowców skalnych – kryteria, racjonalnego ich zagospodarowywania zasady i możliwości realizacji

Opracowano metodę waloryzacji i hierarchizacji udokumentowanych, niezagospodarowanych złóż kopalin skalnych, która stanowi podstawę dla podejmowanych działań zmierzających do efektywnej ochrony terenów występowania złóż w celu umożliwienia ich przyszłej eksploatacji

Materiały opracowane w ramach projektu


Materiały do pobrania


1. Metody rekultywacji i zagospodarowania obszarów poeksploatacyjnych w górnictwie skalnym
2. Budowa i procedury baz danych złóż surowców skalnych dla systemu geoinformacji
3. Scenariusze zagospodarowania i wykorzystania surowców skalnych w województwie warmińsko-mazurskim
4. Scenariusze zagospodarowania i wykorzystania surowców skalnych w województwie mazowieckim
5. Scenariusze zagospodarowania i wykorzystania surowców skalnych w województwie podlaskim
6. Trendy rozwoju zapotrzebowania na surowce ceramiczne i szklarskie w Polsce z oceną możliwości jego zaspokojenia z obecnych i perspektywicznych źródeł krajowych
7. Pilotowy system geoinformacji dla wybranych rejonów eksploatacji surowców skalnych w województwie dolnośląskim – powiaty wrocławski i świdnicki
8. Scenariusze zagospodarowania i wykorzystania surowców skalnych w województwie lubuskim
9. Radioaktywność surowców skalnych – nowe metody dokumentowania
10. Scenariusze zagospodarowania i wykorzystania surowców skalnych w województwie zachodniopomorskim
11. Scenariusze zagospodarowania i wykorzystania surowców skalnych w województwie kujawsko-pomorskim
12. Scenariusze zagospodarowania i wykorzystania surowców skalnych w województwie pomorskim
13. Scenariusze zapotrzebowania na kruszywo naturalne w Polsce i w poszczególnych jej regionach
14. Waloryzacja niezagospodarowanych złóż kopalin skalnych w Polsce
15. Perspektywiczne zasoby złóż surowców skalnych w Polsce – środowiskowe uwarunkowania w ich wykorzystania
16. Scenariusze zagospodarowania i wykorzystania surowców skalnych w województwie małopolskim
17. Scenariusze zagospodarowania i wykorzystania surowców skalnych w województwie łódzkim
18. Scenariusze zagospodarowania i wykorzystania surowców skalnych w województwie dolnośląskim
19. Scenariusze zagospodarowania i wykorzystania surowców skalnych w województwie podkarpackim
20. Scenariusze zagospodarowania i wykorzystania surowców skalnych w województwie popolskim
21. Scenariusze zagospodarowania i wykorzystania surowców skalnych w województwie świętokrzyskim
22. Scenariusze zagospodarowania i wykorzystania surowców skalnych w województwie wielkopolskim
23. Scenariusze zagospodarowania i wykorzystania surowców skalnych w województwie śląskim
24. Scenariusze zagospodarowania i wykorzystania surowców skalnych w województwie lubelskim
25. Eksploatacja krajowych złóż piasków i żwirów spod lustra wody z uwzględnieniem wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych
26. Innowacyjne technologie wydobycia i obróbki skał blocznych
27. Pilotowy system geoinformacji dla wybranych rejonów eksploatacji surowców skalnych w województwie dolnośląskim
28. Scenariusz krajowy pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych

Wszystkie projekty unijne

Back to Top