Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Pracownia Geologii i Ochrony Środowiska

Geologia i Ochrona Środowiska

Pracownia Geologii i Ochrony Środowiska

Geologia złożowa i modelowanie złóż

  • Projektowanie, zakładanie i prowadzenie baz danych geologicznych i wiertniczych z wizualizacją karty otworu wiertniczego
  • Komputerowe wspomaganie prac geologiczno-górniczych w zakresie charakterystyki ilościowo-jakościowej złóż wraz z wizualizacją w dowolnie zadanych bryłach (analizy geostatystyczne, mapy, przekroje geologiczne, wykresy, obliczenia zasobów)
  • Modelowanie warunków złożowych i tworzenie wielowymiarowych cyfrowych modeli złóż wraz z geometrią odkrywki

Hydrogeologia i remediacja wód

  • Dokumentowanie zasobów wód podziemnych
  • Odwadnianie kopalń oraz budowli inżynierskich
  • Ochrona wód podziemnych przed ujemnym wpływem działań człowieka
  • Modelowanie przepływu i transportu masy w wodach podziemnych
  • Projektowanie ujęć wód podziemnych i powierzchniowych
  • Metody renaturalizacji wód powierzchniowych dla potrzeb gospodarki komunalnej
  • Uaktywnianie, renowacja i dekolmatacja studzien ujęciowych i odwodnieniowych
  • Badanie jakości wód

Ochrona środowiska i utylizacja odpadów

 • Plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych
 • Prognozy skutków wpływu technologii eksploatacji na środowisko przyrodnicze
 • Opracowania technologii utylizacji odpadów organicznych różnego pochodzenia
 • Opracowanie technologii wytwarzania preparatów do zastosowania w rolnictwie ( na cele nawozowe i w żywieniu zwierząt)
 • Degradacja węglowodorów w zanieczyszczonych gruntach
Pracownia Geologii i Ochrony Środowiska

Kierownik Pracowni

dr Grażyna Ślusarczyk
+48 71 348 82 26
grazyna.slusarczyk@igo.wroc.pl
Back to Top