Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

2019: Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń

Konferencje i seminaria

Opis

W dniach 11 – 14 czerwca 2019 r. w Hotelu Polskim w Mielcu odbyło się XX Seminarium z cyklu „Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń” na temat „Dokumentowanie złóż na potrzeby ich eksploatacji”. Seminarium zostało objęte Honorowym patronatem Ministra Energii, Sekretarza Stanu Głównego Geologa Kraju oraz JM Rektora AGH w stulecie działalności Akademii Górniczo-Hutniczej i Państwowego Instytutu Geologicznego.

Organizatorem XX Seminarium był „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego i Zakładowe Koło SITG wraz z Katedrą Geologii Złożowej i Górniczej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W seminarium wzięło udział 110 uczestników, w tym przedstawiciele Ministerstwa Energii i Ministerstwa Środowiska, wyższych uczelni, instytutów badawczych, administracji samorządowej, urzędów górniczych, kopalń, przedsiębiorstw geologicznych, kancelarii prawnej i inni.

Celem seminarium była wymiana doświadczeń pracowników naukowych, przedstawicieli administracji i praktyków w zakresie problemów projektowania prac geologicznych i dokumentowania złóż na potrzeby ich eksploatacji oraz przybliżenie geologii złóż siarki i gipsu z uwzględnieniem terenów poeksploatacyjnych oraz walorów parków krajobrazowych regionu świętokrzyskiego.
Wygłoszone na Seminarium prezentacje dotyczyły problemów związanych m.in. z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dokumentowania złóż kopalin, współczesnymi trendami modelowania polskich złóż dla potrzeb szacowania jakości i zasobów kopaliny oraz działaniami kontrolnymi i nadzorczymi nad racjonalną gospodarką złożem oraz uwarunkowaniami formalno-prawnymi.
Streszczenia wszystkich wygłoszonych referatów zostały wydane w broszurze Abstrakty, natomiast pełne teksty niektórych referatów, zostały opublikowane w czasopiśmie Górnictwo Odkrywkowe (numery: 1/2019 i 2/2019).
Sesja referatowa odbyła się w środę 12 czerwca. W czwartek, 13 czerwca, podczas całodziennej sesji terenowej, uczestnicy zapoznali się z geologią złoża siarki w kopalni Osiek i złoża gipsu w kopalni Leszcze, a także ze zrekultywowaną kopalnią Gacki-Krzyżanowice i ujęciem wód mineralnych w rejonie Solca-Zdroju. W piątek, 14 czerwca, uczestnicy oglądali zagospodarowane tereny po górnictwie siarkowym – Jezioro Tarnobrzeskie, na obszarze byłej kopalni „Machów” oraz zwiedzali Sandomierz z podziemną trasą powstałą po prowadzonych tam pracach górniczych zmierzających do ratowania Starego Miasta przed zapadliskami i katastrofami budowlanymi w mieście.

Inne

Back to Top