Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Nagrody i Wyróżnienia

Instytut Górnictwa Odkrywkowego

Nagrodzone technologie

Celem strategicznym Instytutu jest kreowanie w przemyśle górnictwa odkrywkowego innowacyjnych, czystych i przyjaznych środowiskowo technologii wydobycia oraz wdrażanie nowych rozwiązań technicznych. Dzięki aktywności zawodowej i twórczej postawie autorów i współautorów innowacyjnych propozycji, „Poltegor-Instytut” od wielu lat bierze udział w światowym konkursie wynalazków na Międzynarodowym Salonie Innowacji i Badań Naukowych EUREKA w Brukseli oraz Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours–Lepine w Paryżu.

„Poltegor Instytut” jest organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji naukowych oraz uczestnikiem różnych krajowych oraz międzynarodowych targów promujących nowatorskie rozwiązania. Ponadto postanowieniem międzynarodowego jury „Poltegor-Instytut” został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Wynalazczości nadanym przez Najwyższą Belgijską Komisję Odznaczeń za osiągane wyniki prezentowanych prac innowacyjnych i poziom jakości merytorycznej przedstawianych wynalazków, oraz został odznaczony złotym medalem Europejskiego Instytutu Wspólnot dla Promocji Przedsięwzięć Komercyjnych w Dziedzinie Wynalazczości.

W wyniku określonej aktywności w obszarze promocji prac badawczo-rozwojowych „Poltegor-Instytut” był wielokrotnie wyróżniany nagrodami „Za promocję nauki polskiej na świecie” przyznawanymi przez Ministra Nauki i Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych.

nagrody_img1

nagrody_img2

Konkursy

Interdyscyplinarne zespoły naszych pracowników zaprezentowały wśród ekspertów rozwiązania i zadeklarowały do wdrożenia praktyczne przemysłowe innowacje. Ogółem we wszystkich edycja konkursowych, w których Instytut uczestniczył i zaprezentował kilkadziesiąt wynalazków byliśmy każdorazowo wyróżniani medalami we wszystkich trzech kategoriach, w tym trzynastoma złotymi, ośmioma srebrnymi i czterema brązowymi.
Naszą aktywność na światowym rynku innowacyjnym uhonorowała Najwyższa Belgijska Komisja Odznaczeń przyznając Instytutowi Krzyże Kawalerski i Oficerski Orderu Wynalazczości.

nagrody_img3

Sposób wykonania podpór przeciwdziałających osuwiskom w gruntach uplastycznionych

Istotą tego rozwiązania jest zastosowanie elementów konstrukcyjnych w postaci grodzi stalowych wprowadzanych przez całą miąższość masy osuwiska aż do warstwy stabilnego podłoża na jego głębokość ok. 1,5 – 2 m. W celu zapewnienia trwałej stateczności takiej konstrukcji zastosowano specjalny kształt linii zabijania ścianki, w formie zbliżonej do sinusoidy lub innej krzywej o podobnym kształcie, pracującej wówczas jako przypora masywna w postaci bryły przestrzennej.

nagrody_img4

Sposób i układ do czyszczenia wody gruntowej z substancji węglowodorowych

Istota wynalazku polega na pobieraniu zanieczyszczonej wody regulując natężenie przepływu stosownie do jej napływu z gruntu do danego otworu i poddaje w zbiorniku wstępnemu oczyszczeniu poprzez sedymentację i koalescencję po czym kieruje się do dalszego oczyszczania w poziomo usytuowanych kolumnach.

nagrody_img5

Sposób i membranowe urządzenie do odprowadzania (odbierania) nadmiernej ilości cieczy z hydromieszaniny

Nowością w sposobie odwodnienia jest to, że w trakcie hydrotransportu mieszaniny wodno – piaskowej w celu zwiększenia udziału ciała stałego (piasku) do wartości optymalnej, na trasie do urządzeń odwadniających następuje odprowadzenie nadmiernej ilości wody. Odbiór nadmiaru wody jest w pełni kontrolowany i zapewnia właściwy stosunek faz.

Back to Top