Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Geologia, Hydrogeologia i Geotechnika

Obszary działania "Poltegor-Instytut"

Geologia złożowa i modelowanie złóż

 • Badania budowy geologicznej złóż oraz warunków występowania kopaliny
 • Cyfrowy opis struktur złożowych oraz interpretacja informacji geologicznych uzyskiwanych z otworów wiertniczych i prób bruzdowych
 • Organizacja Baz Danych Geologicznych i zarządzanie (administrowaniem) bazami oraz programowanie dla potrzeb branży geologiczno – górniczej
 • Organizacja cyklicznych konferencji z cyklu „Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń”

Kontakt

dr Grażyna Ślusarczyk
+48 71 348 82 26
grazyna@igo.wroc.pl

Hydrogeologia i remediacja wód

 • Dokumentowanie zasobów wód podziemnych
 • Odwadnianie kopalń oraz budowli inżynierskich
 • Ochrona wód podziemnych przed ujemnym wpływem działań człowieka
 • Modelowanie przepływu i transportu masy w wodach podziemnych
 • Projektowanie ujęć wód podziemnych i powierzchniowych
 • Metody renaturalizacji wód powierzchniowych dla potrzeb gospodarki komunalnej
 • Uaktywnianie, renowacja i dekolmatacja studzien ujęciowych i odwodnieniowych
 • Badanie jakości wód

Kontakt

dr Grażyna Ślusarczyk
+48 71 348 82 26
grazyna@igo.wroc.pl

Geologia inżynierska i geotechnika

 • Ekspertyzy, badania i orzeczenia w zakresie geologii inżynierskiej, geotechniki, mechaniki gruntów oraz zagrożeń naturalnych
 • Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego, projektowania obiektów budowlanych, wykonywania odkrywkowych wyrobisk górniczych (projekty zagospodarowania złóż), magazynowania i składowania substancji oraz odpadów
 • Analiza i prognozowanie stateczności zboczy naturalnych i sztucznych metodami modelowania numerycznego LEM, SSR FEM z uwzględnieniem warunków wodnych, obciążęń statycznych, dynamicznych i wyników monitoringu
 • Projekty budowlane zabezpieczania osuwisk zagrażających drogom publicznym i infrastruktury

Kontakt

dr Zbigniew Bednarczyk
+48 71 348 81 56
zbigniew.bednarczyk@igo.wroc.pl

Laboratoria

Laboratorium NU-2 Badań Chemicznych Wód
Laboratorium NH-1 Badań Filtrów Studziennych
Laboratorium LG Geotechniki i Geologii Inżynierskiej
Laboratorium LC Cyfrowego Modelowania Złóż

Back to Top