Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Opracowanie i demonstracja technologii hydro-otworowej dla poprawy konkurencyjności eksploatacji węgla brunatnego na świecie i ograniczenie jej wpływu na środowisko.

Projekty w ramach Funduszy Europejskich

Projekt finansowany ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali

Kierownik Projektu

Z ramienia „Poltegor-Instytut”:
Dr inż. Adam Bajcar

Kontakt

tel.: +48 71 34 88 208
e-mail: adam.bajcar@igo.wroc.pl

Całkowity koszt realizacji projektu: 2,455,582.35 EURO
Główny Instytut Górnictwa (GIG)- Koordynator
„Poltegor – Instytut” – Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Wrocław,
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.- Bełchatów,
Uniwersytet Techniczny Akademii Górniczej TU BAF FREIBERG (Niemcy)

Opis Projektu

Celem projektu HydroCoal Plus jest przetestowanie innowacyjnej technologii hydro-otworowej (HBM Hydraulic Borehole Mining) eksploatacji węgla brunatnego w warunkach złoża Bełchatów. Przed przystąpieniem do testów w Bełchatowie przeprowadzone zostaną również testy wstępne na złożu węgla kamiennego Kopalni Doświadczalnej „Barbara”.

Technologia eksploatacji hydro-otworowej polega na eksploatacji węgla strumieniem wody o wysokim ciśnieniu i wydatku poprzez wywiercone otwory wielkośrednicowe (Ф 500-650 mm) z powierzchni terenu do spągu złoża, zarurowanego w warstwie nadkładowej i spągowej. Po wykonaniu odwiertu, do otworu zapuszcza się wielofunkcyjne urządzenie urabiająco-wydobywcze składające się z kolumny rur i obrotowej głowicy hydraulicznej. Z głowicy wypływa struga wody, która jest narzędziem tnącym (urabiającym pokład węgla). Eksploatacja prowadzona jest warstwami (o grubości ok 0,2 – 0,4 m) od spągu ku stropowi złoża formując cylindryczną komorę o promieniu kilku metrów. W dolnej części komory osadza się urobiony węgiel wraz z wodą. Urobek jest wynoszony rurą na powierzchnię przy pomocy podnośnika wodno-powietrznego (zmodyfikowany „air lift”). Transmisja mediów urabiających (woda pod ciśnieniem, sprężone powietrze) i urobku odbywa się w otworze wiertniczym przy pomocy kolumny współśrodkowych rur.

Projekt HydroCoal Plus ma charakter wybitnie aplikacyjny. Wiele złóż węgla brunatnego w Polsce, szczególnie na terenach zurbanizowanych lub niedostępnych dla metody odkrywkowej i podziemnej, może być eksploatowanych w sposób niekonwencjonalny.

Wszystkie projekty unijne

Back to Top