Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Sposób degradacji węglowodorów w gruntach z wykorzystaniem odpadów poubojowych III kategorii

Projekty w ramach Funduszy Europejskich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Kierownik Projektu

dr inż. Adam Grzelak

Kontakt

dr Grażyna Ślusarczyk
phone +48 71 348 82 26
email: grazyna.slusarczyk@igo.wroc.pl

Koszt realizacji projektu: 27 820 zł
w tym koszty kwalifikowane: 21 850 zł

Opis Projektu

W ramach realizacji projektu rozpoznano bazy danych Urzędu Patentowego w zakresie utylizacji gruntów zanieczyszczonych węglowodorami oraz utylizacji produktów poubojowych III kategorii. Opracowano i zgłoszono wniosek patentowy w wyżej wymienionym zakresie do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.

Wszystkie projekty unijne

Back to Top