Telefon: (+48) 71 348 82 00      Email: poltegor@igo.wroc.pl

Zamówienia publiczne

Aktualności "Poltegor - Instytut"

1. Zapytanie ofertowe
„Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego ogłasza drugi przetarg ofertowy na sprzedaż sprzętu zgodnie z:
– wykazem wraz z ceną wywoławczą–zał. nr 1
– dokumentacją fotograficzną – zał. nr 2

Ogłoszenie o przetargu (Sprzedaż sprzętu)
Załącznik nr 1 (Wykaz sprzętu)
Załącznik nr 2 (Dokumentacja fotograficzna sprzętu)
Załącznik nr 3 (Formularz ofertowy)
Załącznik nr 4 (Oświadczenie oferenta)
Załącznik nr 5 (Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych klauzula)

2. Zapytanie ofertowe
„Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług sprzątania obiektów Instytutu znajdujących się we Wrocławiu przy ul. Parkowej 25

Informacja o wyborze oferty

3. Zapytanie ofertowe
„Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż poniższego sprzętu:
– wykaz wraz z ceną wywoławczą–zał. nr 1
– dokumentacja fotograficzna zał. nr 2

Ogłoszenie o przetargu (Sprzedaż sprzętu)
Informacja o zamknięciu przetargu

4. Zapytanie ofertowe „Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego w trybie zastosowania art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)zaprasza do składania ofert na dostawę samochodu terenowego.

Informacja o wyborze oferty

5. Zapytanie ofertowe
„Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego w trybie zastosowania art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu do pomiarów batymetrycznych

Informacja o wyborze oferty

1. Zamówienie na przeprowadzenie audytu finansowego w projekcie: „Smarter Lignite Open Pit Engineering Solutions”
„Inteligentne rozwiązania inżynierskie dla odkrywkowych kopalni węgla brunatnego”


Ogłoszenie o wyniku postępowania – projekt „SLOPES”

2. Zamówienie na przeprowadzenie audytu finansowego w projekcie: „ Bucket wheel excavators operating under difficult mining conditions including unmineable inclusions and geological structures with excessive mining resistance.”
„Praca koparek kołowych w warunkach występowania w urabialnym ośrodku otworów o nadmiernych oporach urabiania jak i wtrąceń nieurabialnych”


Ogłoszenie o wyniku postępowania -projekt „BEWEXMIN”

3. Zamówienie na analizy metagenomiczne (przygotowanie bibliotek, sekwencjonowanie 16Sr RNA, analiza składu gatunkowego) dla 10 próbek pochodzących z eksperymentu beztlenowego rozkładu węgla brunatnego inkubowanego konsorcjum metanogennym z biogazowni.
Oferty cenowe proszę przesyłać do 09.08.2019 do godz. 12:00.
Osoba do kontaktu: mgr Dominika Kufka, e-mail dominika.kufka@igo.wroc.pl

1. Postępowanie w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 tys. EUR nie podlegające UZP „Studium wykonalności wykorzystania ciepła odpadowego dla elektrowni węglowej”

Szczegółowe informacje o zamówieniu – rozstrzygnięcie

2. Ogłoszenie nr 500207576-N-2018 z dnia 30-08-2018 r. Wrocław: spektrometr emisyjny – zestaw OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

3. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 tys. EUR podlegające UZP.
„Całodobowe usługi ochroniarskie, portierskie, stróżowania i dozorowania obiektu „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu przy ulicy Parkowej 25″

Szczegółowe informacje o zamówieniu – rozstrzygnięcie

4.Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 tys. EUR podlegające UZP.
„Dobór i dostawa urządzeń oraz montaż i uruchomienie linii badawczej do wstępnego rozdziału minerałów skałotwórczych z gnejsu. Dostawa finansowana w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.”

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Back to Top